ŘEŠENÍ  PRO  DOPRAVNÍ  STAVBY

Ceník živičných směsí na vyžádání
 • Silnice (silná cesta)

  toto slovo má původ v dobách, kdy císař Karel IV nechal zesílit tehdejší hlavní cesty

 • Specializujeme se na

  strojní celoplošnou pokládku asfaltu a homogenizaci asfaltových povrchů

 • Dokonalá technika

  předních výrobců VÖGELE nebo WIRTGEN GROUP

Lokální opravy komunikací

Frézování živičných krytů

Řezání asfaltových krytů

Ošetření spár asfaltovými zálivkami

Pokládka dlažby a obrubníků

Zemní práce

Lesní cesty

Inženýrské stavby

O nás

Společnost SILNICE TOPOLANY a.s. je česká stavební firma se specializací na dopravní a inženýrské stavby. SILNICE TOPOLANY a.s. byla založena v roce 2017. Jsme mladá firma s dynamickým rozvojem a využíváme nejmodernější dostupnou techniku i nejnovější technologie.

Máme zajištěný exkluzivní odběr asfaltových směsí z nové obalovny TBA 3000 ( vlastníkem obalovny a naším partnerem je firma PETROM STAVBY a. s.). Obalovna se nachází v Topolanském dvoře, je vybavena paralelním sušákem, zpracovává recyklát a její provoz je ekologický.

Díky našim zaměstnancům s letitými zkušenostmi a nejmodernějšímu vybavení pro pokládku asfaltových směsí se chceme stát lídrem regionu.


NOVÉ DIČ pro účely DPH: CZ699006672

Dovolujeme si Vám oznámit, že naše společnost bude mít s účinností od 1. ledna 2023 nové daňové identifikační číslo (DIČ) CZ699006672, ovšem výhradně pro účely daně z přidané hodnoty (DPH). Důvodem pro tuto změnu je skutečnost, že se společnost Silnice Topolany a. s. stává členem skupiny pro účely DPH ve smyslu ustanovení §5a zákona o DPH. Členem skupiny je i společnost PETROM STAVBY, a. s. (IČO: 26769611) a společnost PETROMA KAMENOLOMY s.r.o. (IČO: 08859591).

Zadejte si, prosím, naše nové DIČ pro účely DPH do Vašeho informačního systému a uvádějte jej na všech daňových dokladech, do kontrolního hlášení pro účely DPH a na dalších dokumentech, kde jste dosud uváděli původní DIČ (např. smlouvy, objednávky, zálohové faktury, atd.)

Upozorňujeme, že v případě použití starého DIČ na dokladech s datem uskutečnění zdanitelného plnění od 1. ledna 2023, Vám budeme nuceni doklady vrátit zpět a může tak dojít ke zpoždění platby i problémům v kontrolním hlášení.


Certifikáty:

Cetrifikát ISO 9001_2016.pdf

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky pro provádění díla jsou k dispozici ke stažení na odkazu:

  Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky pro provádění díla účinné od 1.4.2024 jsou k dispozici ke stažení na odkazu:

  Obchodní podmínky od 1.4.2024

Akcionáři

  Valná hromada

  Účetní uzávěrky

  Výroční zprávy

Sídlo firmy

 •    SILNICE TOPOLANY a.s.
 •    Nerudova 67/10
 •    430 01, Chomutov

Korespondence

 •    SILNICE TOPOLANY a.s.
 •    Tušimice 34
 •    432 01, Kadaň

Kontakt

Firemní údaje

 •    IČ: 05758734
 •    DIČ: CZ699006672
 •    zapsáno: 30. ledna 2017

PŘEDSEDA PŘEDSTAVENSTVA

VÝROBNÍ ŘEDITEL

OBCHODNÍ ŘEDITEL

EKONOMICKÉ ODDĚLENÍ

VEDOUCÍ POKLÁDEK

STAVBYVEDOUCÍ POKLÁDKA ZÁPAD

STAVBYVEDOUCÍ POKLÁDKA SEVER

TECHNICKÁ PŘÍPRAVA

 

 

Whistleblowing

Informace pro oznamovatele dle zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů

Společnost Silnice Topolany a.s., IČO: 057 58 734, se sídlem Nerudova 67/10, 430 01 Chomutov, vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem pod sp. zn. B 2772 (dále jako „Společnost“) jako povinný subjekt dle zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů (dále jako „Zákon“) zavedla vnitřní oznamovací systém a stanovila způsoby a pravidla pro oznamování protiprávního jednání.

Podle § 9 odst. 2 písm. b) Zákona Společnost tímto poskytuje informace pro oznamovatele protiprávního jednání, které je povinna uveřejnit způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Způsoby oznamování: Oznámení o možném protiprávním jednání ve smyslu Zákona se podává: 1) vnitřním oznamovacím systémem, který Společnost zřídila, 2) prostřednictvím vnějšího oznamovacího systému v působnosti Ministerstva spravedlnosti na https://oznamovatel.justice.cz/chci-podat-oznameni/.

Prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému je oznámení možné podat: a) písemně v listinné podobě osobním předáním na adresu uvedenou níže – obálka musí být označena „Pouze k rukám příslušné osoby“; b) písemně v listinné podobě prostřednictvím poštovních služeb doporučeným dopisem, nebo dopisem s doručenkou na adrese uvedenou níže - obálka musí být označena „Pouze k rukám příslušné osoby“; c) písemně elektronicky zasláním na e-mailovou adresu příslušné osoby uvedenou níže; d) ústně telefonicky, na telefonním kontaktu příslušné osoby uvedeném níže; e) ústně osobně, pokud o to oznamovatel požádá a s příslušnou osobou si domluví místo a termín.

Preferovaným komunikačním kanálem pro přijímání oznámení je písemně elektronicky na emailovou adresu příslušné osoby. Tuto e-mailovou adresu spravuje přímo příslušná osoba a jejím prostřednictvím zajišťuje možnost oznamovatelům podat oznámení odkudkoliv a vést následnou komunikaci mezi příslušnou osobou a oznamovatelem. Přístupové údaje k e-mailové adrese jsou k dispozici pouze a výlučně příslušné osobě.

O ústním oznámení pořídí příslušná osoba jeho zvukovou nahrávku nebo záznam, který věrně zachycuje podstatu ústního oznámení. Zvukovou nahrávku ústního oznámení lze pořídit pouze se souhlasem oznamovatele. Příslušná osoba umožní oznamovateli, aby se k záznamu nebo přepisu zvukové nahrávky, byl-li pořízen, vyjádřil; vyjádření oznamovatele se k záznamu nebo přepisu přiloží. Požádá-li o to oznamovatel, je příslušná osoba povinna oznámení přijmout osobně v přiměřené lhůtě, nejdéle však do 14 dnů ode dne, kdy o to oznamovatel požádal.

Oznamovatel má právo podat oznámení splňující náležitosti dle Zákona také prostřednictvím externího oznamovacího systému Ministerstva spravedlnosti. Způsoby, jakými je možné učinit oznámení uveřejňuje Ministerstvo na svých internetových stránkách https://oznamovatel.justice.cz/chci-podat-oznameni/.

Označení příslušné osoby a její kontaktní údaje:

Jméno, příjmení příslušné osoby: Blanka Voláková Puškáčová Adresa pro předání v listinné podobě: Golovinova 1708, 432 01 Kadaň Adresa pro zasílání písemných oznámení: Golovinova 1708, 432 01 Kadaň Telefon: +420 722 971 895 e-mail: prislusnaosoba@silnicetopolany.cz Společnost vylučuje přijímání oznámení od osoby, která pro Společnost nevykonává práci nebo jinou obdobnou činnost podle § 2 odst. 3 písm. a), b), h) nebo i) zákona.